Egbert Jan Louwerse - Fluitist
 

foto Peter Tahl

30 jun, 20.15
Fluteoctet Blow Up! i.s.m. Joachim Eijlander, cello
Kerk aan de Durgerdammerdijk 76, Durgerdam

1 jul, 14.00
Fluteoctet Blow Up! i.s.m. Joachim Eijlander, cello
St Petrus Banden, Kerkhoflaan 10, Den Haag
          Kerkhoflaan 10 in Den Haag
English translation